آمار html گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه ارومیه - منابع کارشناسی ارشد گرایشهای جغرافیا
ارسال کلیه جزوات و مباحث گرایش جغرافیاو برنامه ریزی گردشگری ، شهری و اقلیمشناسی :09149469641
 منابع کارشناسی ارشد گرایشهای جغرافیا

(گرايش ژئومورفولوژي واقليم )
الف- زبان انگلیسی (ضریب2)

1- زبان تخصصی 1 و 2 مینو عسجدی، شاپور گودرزی‌نژاد، انتشارات پیام‌نور.
2- کتاب هیومن دو 120 صفحه اول، انتشارات سمت.
3- کتاب فیزیکال
4- پرینسبال آو در جغرافیا
5- فرهنگ
  اصطلاحات ژئومورفولوژی، آسیایی و جوانمرد، انتشارات سخن‌ گستر.
6- فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات آب‌وهواشناسی، دکترمحمدی، انتشارات دانشگاه تهران.
7- فرهنگ و اصلاحات جغرافیای طبیعی، شایگان، انتشارات مدرسه.
8- فرهنگ جغرافیا، فشارکی، انتشارات امیرکبیر.

* ژئومورفولوژی مبانی و ایران (ضریب 2)
1- ژئومورفولوژی اقلیمی، محمودی، انتشارات پیام‌نور.
2- ژئومورفولوژی ساختمانی محمودی، انتشارات پیام‌نور.
3- ژئومورفولوژی دینامیک محمودی، انتشارات پیام‌نور.
4- ژئومورفولوژی ایران جمشید جداری‌عیوضی، انتشارات پیام‌نور.
5- ژئومورفولوژی ایران، طالقانی، انتشارات قومس
6- مبانی ژئومورفولوژی، خیام، انتشارات دانشگاه تبریز یا انتشارات نیما.
* آب‌وهواشناسی مبانی و ایران (ضریب2)
1- آب‌وهوای ایران، علیجانی، انتشارات پیام‌نور.
2- مبانی آب‌وهواشناسی، علیجانی، انتشارات سمت.
3- اقلیم‌شناسی، جعفرپور، انتشارات پیام‌نور.
4- آب‌وهواشناسی کاربردی، محمدی، انتشارات دانشگاه تهران.

* منابع آب و خاک مبانی و ایران (ضریب 2)
1- جغرافیای خاکها، کردوانی، انتشارات دانشگاه تهران.
2- منابع و مسائل آب، جلد 1، کردوانی، انتشارات دانشگاه تهران.
3- منابع و مسائل آب، جلد 2، آبهای شور، کردوانی، انتشارات دانشگاه تهران.
4- مناطق خشک، جلد 1، دکتر کردوانی، انتشارات دانشگاه تهران.

* فلسفه جغرافیا (ضریب 1)

1- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، شکویی، سه فصل تا اول ص 170، انتشارات گیتاشناسی.
2- شناخت و فلسفه جغرافیا، شکویی، انتشارات پیام‌نور.
3- فلسفه جغرافیا، شکویی، انتشارات گیتاشناسی

* منابع جغرافیای انسانی (ضریب 1)
1- دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، شکویی، انتشارات سمت.
(سه فصل اول (ص 198) + فصل آخر (فصل مادر شهر) ص 240+ 198).
2- جغرافیا و شهرشناسی، یدالله فرید، انتشارات دانشگاه تبریز.
3- مبانی جغرافیای روستایی، سعیدی، انتشارات سمت.
4- جغرافیای روستایی ایران، مهدوی، انتشارات سمت.
5- جغرافیای کوچ‌نشینی، مشیری ص 60 اول، انتشارات سمت.
* سئوالات کنکور کارشناسی‌ارشد سال‌های گذشته، شرکت پردازش.
* کتاب‌شناسی گزیده توصیفی جغرافیای طبیعی، انتشارات سمت، برای آگاهی با منابع جغرافیای طبیعی.

 

 

 

 

 

(گرایش جغرافیای سیاسی)

* زبان تخصصی انگلیسی (ضریب 2)
1- متون تخصصی جغرافیای انسانی به زبان خارجه،عسجدی، انتشارات پیام‌نور.
2- متون تخصصی جغرافیای به زبان خارجه، جعفری گوهر، انتشارات پیام‌نور.
3- هیدمن دو (2)، زبان انگلیسی عمومی تا ص 120.
4-
physical

5-
pricibal of the geography

* جغرافیای سیاسی(مبانی و ایران) (ضریب 2)
1- مبانی جغرافیای سیاسی، میرحیدر، انتشارات سمت.
2- ژئوپلتیک در قرن 21، عزتی، انتشارات سمت.
3- جغرافیای سیاسی ایران، حافظ‌نیا، انتشارات سمت.
4- جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، میرحیدر، انتشارات وزارت امورخارجه.
5- ژئواستراتژی، عزتی، انتشارات سمت.
6- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، مجتهدزاده، انتشارات سمت.

* فلسفه جغرافیای (ضریب 1)
1- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، شکویی، انتشارات گیتاشناسی.
2- شناخت فلسفه در جغرافیا، شکویی، انتشارات گیتاشناسی.
3- جغرافیای کاربردی و مکتب‌های جغرافیایی، شکویی، انتشارات آستان قدس‌رضوی
 
* جغرافیای جمعیت (ضریب 1)
1- اصول و مبانی جغرافیای جمعیت مهدوی، انتشارات قومس
2- مقدمه‌ای بر جغرافیای جمعیت، مهدوی، انتشارات قومس.
3- جغرافیای جمعیت ایران، علی‌اصغر نظری، انتشارات پیام‌نور.

* ژئومورفولوژی (ضریب 1)
1- مبانی ژئومورفولوژی، مقصود خیام، انتشارات دانشگاه تبریز.
2- ژئومورفولوژی، ساختمانی- دینامیک- اقلیمی، محمودی، انتشارات پیام‌نور.
3- ژئومورفولوژی ایران، عیوضی، انتشارات پیام نور.

* منابع جغرافیای انسانی (ضریب 2)
1- جغرافیای شهری و شهرشناسی، یدالله فرید، انتشارات دانشگاه تبریز.
2- دگراندیشی در فلسفه جغرافیا، حسین حاتمی‌نژاد، انتشارات سمت.
3- جغرافیای روستایی، سعیدی، انتشارات سمت.
4- جغرافیای روستایی ایران، مهدوی، انتشارات سمت.
5- جغرافیای کوچ‌نشینی، مشیری، انتشارات سمت.
6- مبانی جغرافیای انسانی، صفی‌نژاد، انتشارات دانشگاه تهران.
7- جغرافیای انسانی ایران، بدری‌فر، انتشارات پیام‌نور.

* مبانی جغرافیای طبیعی (ضریب 1)
1- ژئو ایران عیوضی، انتشارات پیام‌نور.
2- ژئوساختمانی و دینامیک، محمودی، انتشارات پیام‌نور.
3- مبانی آب و هواشناسی، علیجانی تا ص260، انتشارات سمت.
4- آب‌وهوای ایران، علیجانی، انتشارات پیام‌نور.

 

 

 

 

منابع کارشناسی‌ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستا
1- روابط متقابل شهر و روستا، علی‌اصغر رضوانی، انتشارات پیام‌نور یا انتشارات ماکان.
2- برنامه‌ریزی مسکن، محمدرضا دلال‌پور محمدی، انتشارات سمت.
3- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، آسایش از انتشارات دانشگاه آزاد و یا حسین‌زاده دلیر، انتشارات پیام‌نور و سمت.
4- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی، حسین آسایش، انتشارات پیام‌نور.
5- کارگاه برنامه‌ریزی روستایی، حسین آسایش، انتشارات پیام‌نور.
6- برنامه‌ریزی روستایی در ایران، حسین آسایش، انتشارات پیام‌نور.
7- برنامه‌ریزی روستایی در ایران، مطیعی لنگرودی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
8- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، (جلد 1 و2)، حسین شکویی، انتشارات گیتاشناسی.
9- سیر اندیشه در جغرافیای انسانی، یدالله فرید، دانشگاه تبریز.
10- مبانی آب‌وهواشناسی، دکترعلیجانی کاویانی، انتشارات سمت.
11- آب‌وهوای ایران، دکتربهلول علیجانی، انتشارات پیام‌نور.
12- مبانی ژئومورفولوژی، فرج‌الله محمودی، انتشارات دانشگاه تهران.
13- ژئوموروفولوژی ایران، جداری عیوضی، انتشارات پیام‌نور.
14- زبان تخصصی انگلیسی مربوط به جغرافیا.
15- جغرافیای زیستی، علی‌اصغر نیشابوری، انتشارات سمت.
16- جغرافیای کوچ‌نشینی(مبانی ایران)، سیدرحیم مشیری، انتشارات سمت.
17- نظریه‌های توسعه روستایی، محمدحسین پاپلی‌یزدی، انتشارات سمت.
18- مقدمه‌ای بر جغرافیای روستایی ایران، مسعود مهدوی، انتشارات سمت.
19- مبانی جغرافیای روستایی، عباس سعیدی، انتشارات سمت.
20- کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری و روستایی، عبدالمجید رجایی، انتشارات سمت.
21- مهاجرت- حبیب‌الله زنجانی، انتشارات سمت.
22- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، انتشارات پیام‌نور

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع ‌ارشد رشته‌های شهرسازی، طراحی شهری و برنامه‌ری

ریاضیات و آمار.
1- Calculus (ریاضیات پایه مهندسی).
2- ریاضیات عمومی (1) و (2)، محمدحسین پورکاظمی.
3- آمار (1) و (2)، محمد نوفرستی، انتشارات رسا.

* زبان انگلیسی
1- پلی‌کپی زبان تخصصی برنامه‌ریزی شهری، کریم حسین‌زاده دلیر، انتشارات دانشگاه تبریز.
2- جزوات درسی شهرسازی، دکترفرانک سیف‌الدینی، دانشگاه شیراز.

* برنامه‌ریزی ایران و اطلاعات شهری و شهرسازی
1- مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی جغرافیا، محمدتقی رهنما، وزارت مسکن و شهرسازی.
2- مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی جمعیت، حبیب‌الله زنجانی، وزارت مسکن و شهرسازی.
3- مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی محیط زیست، کامبیز سلطانی، وزارت مسکن و شهرسازی.
4- مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی اقتصاد، مینو رفیعی، وزارت مسکن و شهرسازی.
5- حقوق شهری قوانین شهرسازی، فضل‌الله هاشمی.
6- مقررات شهرسازی، معماری و طرح‌های جامع، وزارت مسکن و شهرسازی.
7- شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن، واتلاف ئوستروفسکی، نشر دانشگاهی تهران.
8- نگرشی بر روند تهیه طرح‌های تفصیلی و شهرسازی، نوریان و مهندس شریف.
9- اصول و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری، کریم حسین‌زاده دلیر، دانشگاه تبریز.
10- قواعد و معیارهای شهری جلد اول و دوم، محمود توسلی ، تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
11- طراحی فضای شهری جلد
  اول و دوم، محمود توسلی و ناصر بنیادی، تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
12- طرح‌های شهری، احمد سعیدنیا، سازمان شهرداری‌های کشور.
13- مبانی طراحی شهری، ریچارد هدمن، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
14- برنامه‌ریزی مسکن، محمدرضا دلال پورمحمدی، انتشارات سمت.
15- برنامه‌ریزی مرکزی، ترجمه احمد عظیمی‌بلوریان، سازمان برنامه و بودجه.
16- اقتصاد ایران، ابراهیم رزاقی، امیرکبیر.
17- بودجه و بودجه‌بندی دولتی در ایران، شاهرخ انصاری، تهران، انتشارات یکان.
18- توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، شهنام طاهری، تهران، انتشارات آروین.
19- مستندات برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران 83-1379 جلد دوم(مفاهیم برنامه‌ریزی و تعریف اصطلاحات).
20- لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 77-1373.
21- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، کریم حسین‌زاده دلیر، انتشارات سمت.
22- اصول و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سیدحسن معصومی اشکوری، انتشارات صومعه‌سرا.
23- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، کرامت‌الله زیاری، انتشارات دانشگاه یزد.
24- با شهر و منطقه در ایران، اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
25- دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، حسین شکویی، انتشارات سمت.
26- جغرافیا و شهرشناسی، یدالله فرید، انتشارات دانشگاه تبریز.
27- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌الله زیاری، انتشارات سمت.
28- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
29- درآمدی بر اقتصاد شهری، عابدین درکوش، نشر دانشگاهی.
30- تحلیلی از ویژگی‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران، ناصر مشهدیزاده دهاقانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
31- ازشار تا شهر، محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.
32- تاریخ شهر، لئوناردو بنه‌ولو، نشر دانشگاهی.
33- مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، حسین سلطانزاده، انتشارات امیرکبیر.
34- تاریخ شکل شهر، جیمز موریس، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
35- مدیریت شهری و روستایی، منوچهر مزینی، سازمان ملی زمین و مسکن.
* مجموعه سئوالات کنکور کارشناسی‌ارشد سال‌های قبل، پردازش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط یونس قاسمی در دوشنبه دهم دی ۱۳۸۶  |
 
 
بالا